Örs Özel Eğitim Logo

Eğitim Koordinatörlüğü

Örs Özel Eğitim: Özel İlgi ve Eğitime ihtiyacı olan bireyler için hizmet veren bir kurumdur.

Kurumumuz içerisinde eğitim-öğretimin tek elden yürütülmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir birimdir.

Zihin engelliler öğretmeni bu birimi yönetir.

Kaba değerlendirme, aile ile ilk görüşme, ayrıntılı değerlendirme, bep hazırlama, altı aylık ve yılsonu değerlendirmelerine liderlik eder.

Hizmet içi eğitim toplantıları, veli toplantıları ve okul ziyaretlerini yapar.

Aile Görüşmesi
Özel eğitim hizmetlerinden yararlanan ve kurumumuza müracaat etmiş olan ya da daha önce herhangi bir özel eğitim hizmetinden yararlanmamış olup ilk kez kurumumuza müracaat etmiş olan ailelerle yapılan görüşmelerdir. Kurumumuzu arayan ya da bizzat gelen ailelerden çocuğun yaşı, ailenin gözlemleri, daha önce bir sağlık kuruluşundan alınmış tıbbi tanısı gibi bilgiler alınarak aileye randevu verilir, randevu gününde gelen aile ön görüşmeye alınır, yapılan bu ilk görüşmede aileden çocuğun gelişimsel hikayesi alınır, varsa tıbbi ve eğitimsel (Rehberlik ve Araştırma Merkezi raporu) raporları incelenir, ailenin bakış açısı ile öğrencinin yetersiz olduğu alanlar dinlenir, ailenin beklenti ve talepleri dinlenir. Yapılan bu ön görüşmenin hemen ardından öğrenci kaba değerlendirmeye alınır.

Kaba değerlendirme

Kurumumuza kayıt olmadan önce aile görüşmesini takiben yapılan değerlendirmedir.

Ailesi ile görüşülen birey daha sonra kaba değerlendirme sürecine alınır. Kaba değerlendirme uygulaması iki şekilde yapılmaktadır:
a) Kurumumuza kayıt amacı ile gelmiş ve daha önce özel eğitim hizmetlerinden yararlanmış ve yararlanmakta olan öğrencilerle yapılır.

Kurumumuza ilgili raporları ile müracaat eden öğrenciler akademik, bilişsel, dil ve iletişim, sosyal, kaba ve ince motor vb. gelişimsel alanlarda kaba değerlendirmeye tabi tutulur. Ailenin görüşlerinden de yola çıkılarak öğrencinin var olan performans düzeyi belirlenerek yetersizlikleri tespit edilir. Hangi gelişimsel alanında özel eğitime ihtiyacı olduğu saptanarak elde edilen bulgular değerlendirme ekibi ile yorumlanır, sonrasında aile ile paylaşılır.

b) Daha önce herhangi bir özel eğitim kurumundan yararlanmamış, ailenin, sınıf öğretmeninin, tıp uzmanlarının risk grubunda görüp özel eğitime yönlendirmesi ile kurumumuza müracaat etmiş bireylere uygulanır.

Yapılan bu kaba değerlendirmede öğrencinin özel eğitime ihtiyacı olup olmadığının belirlenerek aile öncelikle tıbbi değerlendirme ve hastane sağlık kurulu raporu almak için hastaneye yönlendirilir.

Sağlık kurulu raporu almış öğrencilere eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılması için bağlı bulunulan rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirilir.

Kayıt
Hastane sağlık kurulu raporunda özel eğitim hizmetlerinden yararlanması uygun görülen ve bunu takiben rehberlik ve araştırma merkezi tarafından da uygun görülen ve bu kararları rapor ile belgelenen öğrencilerin kaydı yapılır.
Ailelerden kayıt için
a) Rehberlik ve araştırma merkezi raporu
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
c) Anne-baba-öğrenci kimlik fotokopisi
d) İkametgah

belgeleri istenir.

Ayrıntılı gözlem ve değerlendirme

İlgili birimlerden (hastane sağlık kurulu raporu ve Rehberlik-araştırma merkezi raporu) özel eğitim alması uygun görülen ve kurumumuza kaydı yapılan öğrenci için ayrıntılı gözlem ve değerlendirme süreci başlatılır.
Kaba değerlendirme sürecinde yetersizlikleri, akranları ile benzeşen ve ayrışan yönleri kabaca belirlenen öğrenci; alanında uzman eğitim personeli (Zihin engelliler öğretmeni, Zihin engelliler sınıf öğretmeni, Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, fizyoterapi uzmanı, psikolog) tarafından bilişsel gelişim alanı, dil-konuşma ve alternatif iletişim becerileri gelişim alanı, el göz koordinasyonu gelişim alanı (ince motor), kaba motor gelişim alanı, sosyal gelişim alanı, Türkçe-matematik, sosyal hayat- toplumsal yaşam becerileri-günlük yaşam becerileri-özbakım becerileri, işitme eğitimi, sosyal iletişim becerileri, alıcı ve ifade edici dil becerileri, oyun ve müzik becerileri, eşleme becerileri, yönerge takip becerileri, görsel destek kullanımı ve taklit becerileri gelişim alanlarında ihtiyacı olduğu düşünülen alanlarda ayrı ayrı gözlenir ve değerlendirilir.
Bu süreçte yeni ortamlara ve yeni tanışılan insanlara uyum, belirlenen gelişimsel alanlarda bulunan maddelere verdiği cevap ve tepkiler, değerlendirmesi alınan becerileri gerçekleştirme düzeyi, ailenin ifade ettiAYi veya değerlendirme ortamında görülebilecek olan davranış problemleri belirlenerek öğrencinin ayrıntılı performans düzeyi saptanır.
Aile ile birlikte öğrenci için uygun görülen kaba değerlendirme formları incelenerek kaydedilir, aileye ayrıca aile tanıma formu doldurtulur. Öğrencinin varolan performans düzeyinin saptanması, eğitim/öğretime nereden ve nasıl başlanılacağını, derslerin hangi ortamlarda yapılacağını, hangi araç-gereçlerin kullanılacağı, öğretimde hangi yöntem ve tekniklerin çocuk için uygun olacağı karara bağlanır.

Bep (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) hazırlama süreci
Ayrıntılı gözlem ve değerlendirme süreci ile performansı, yeterlilikleri/yetersizlikleri belirlenen öğrenci için Bep ekibi tarafından öncelikli amaçlar belirlenir. Aile bireyselleştirilmiş eğitim planı ekibinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Yapılan bütün uygulamalar, yapılan bütün değerlendirmeler, atılan bütün adımlar aile ile paylaşılır. Ailenin öncelikleri, öğrencinin gereksinim duyduğu beceriler işlevsel olma özelliği günlük yaşantısındaki önem durumu) de dikkate alınarak amaçlar belirlenir ve bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planında öğrencinin performans düzeyi, öğrenci için belirlenen yıllık amaçlar, bu yıllık amaçlara götüren kısa dönemli amaçlar ve kısa dönemli amaçları daha küçük basamaklara ayıran öğretimsel amaçlar, amaçlar için belirlenen başarma oranları (ölçüt) yer alır.

Örencide belirlenen ve sağaltılması planlanan davranış problemi varsa sağaltım planı ile ilgili izlenecek yöntem ve teknikler de Bireyselleştirilmiş eğitim planında yer alır.

Bütün bu ayrıntıları içinde barındıran Bireyselleştirilmiş eğitim planı yazıya dökülür. Bir örneği öğrencinin dosyasına konulur, bir örneği bireysel eğitim derslerini sürdürecek olan eğitimcisine ve bir örneği de aileye verilir.

Değerlendirme (Bireyselleştirilmiş eğitim planının gözden geçirilmesi)
Hazırlanan Bireyselleştirilmiş eğitim planı doğrultusunda bireysel ve / veya grup eğitimi derslerine başlanılan öğrencilerimizin derslerde öğretimi yapılan bilgi ve becerilere verdiği tepkiler gözlenir, Bireyselleştirilmiş eğitim planı ihtiyaç duyulması halinde gözden geçirilir, ilerlemeye bağlı olarak yenilenir.

Değerlendirme ve  eğitimsel tanılama (yıl sonu değerlendirmesi)

Öğrencinin bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanma tarihini takip eden bir yılın sonunda, bep ekibi tarafından yıl sonu değerlendirmesine alınır. Öğrencinin kazandığı/başarıya ulaştığı tüm amaçlar tekrar gözden geçirilir. Bir yılın sonunda eğitsel tanılama ve değerlendirme için rehberlik ve araştırma merkezine gönderilecek olan öğrenci için gelişimsel değerlendirme raporu hazırlanır. Rehberlik ve araştırma merkezi tarafından öğrenciye düzenlenen ve içinde yıllık amaç önerileri de bulunan rapor da dikkate alınarak öğrenci için yeni bir bep hazırlanma sürecine girilir.

Okul Görüşmeleri

Kurumumuza devam eden öğrencilerimizin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarına belirli aralıklarla yapılan ziyaretlerdir.

Öğrencinin devam ettiği okul ya da sınıfı ile birlikte kurumumuzda yapılan çalışmaların aynı paralelde olması ve öğrencimiz ile yapılan çalışmaların devam ettiği okul ile koordinasyonun sağlanarak tekrarının sağlanması amacı ile ziyaretler yapılmaktadır.