Örs Özel Eğitim Logo

PROGRAMLARIMIZ

Örs Özel Eğitim: Özel İlgi ve Eğitime ihtiyacı olan bireyler için hizmet veren bir kurumdur.

Zihinsel Engelli Bireysel Destek Eğitim Programları

Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireyler için geliştirilmiş, içerisinde bilişsel becerilere hazırlık, dil-konuşma ve alternatif iletişim becerileri, psikomotor becerileri, özbakım becerileri, genel yaşam becerileri, toplumsal yaşam becerileri, Türkçe, matematik, sosyal hayat modellerini içeren destek eğitim programlardır.

İşitme Engelli Bireysel Destek Eğitim Programı

İşitme yetersizliğinden etkilenmiş bireyler için geliştirilmiş, dil eğitimi, işitme eğitimi, sosyal iletişim becerileri, okuma-yazma, matematik modellerini içeren destek eğitim programlardır.

Bedensel Engelli Bireysel Destek Eğitim Programı

Bedensel yetersizlikten etkilenmiş bireyler için geliştirilmiş, dizüstü, yüzüstü, sırtüstü, emekleme, destekli yürüme, desteksiz yürüme, ayakta durma, tutma-bırakma, destekli oturma, desteksiz oturma, merdiven inip-çıkma, dizim becerileri, el becerileri-el göz koordinasyonu, görsel algılama, vestibüler (denge) sistem, proprioseptif (vücut farkındalığı), ileri düzey fonksiyonel beceriler, taktil (dokunma) becerilerinden oluşan destek eğitim programlarıdır.

 

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Otizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş bireyler için geliştirilmiş, alıcı dil becerileri, ifade edici dil becerileri, taklit becerileri, eşleme becerileri, yönerge takip becerileri, görsel destek kullanımı, özbakım becerileri, günlük yaşam becerileri, motor beceriler, sosyal beceriler, oyun ve müzik becerileri, okuma-yazma becerileri, matematik becerileri,

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel (Özgül) Öğrenme Güçlüğü tanısı almış bireyler için hazırlanmış, Öğrenmeye hazırlık becerileri, Okuma-Yazma, matematik becerileri modüllerinden oluşan destek eğitim programıdır.

Erken Çocukluk Özel Eğitimi

Erken Çocukluk dönemlerinde, özel eğitim hizmetlerinin tüm aileyi dikkate alarak hazırlanması gerekmektedir. Çünkü bu dönemlerdeki çocukların bakım ve eğitimleri, büyük ölçüde ailede gerçekleşmektedir. Ayrıca, özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak, ailelerin büyük çoğunluğunda, pek çok duygusal (örneğin stres, mutsuzluk, vb.) ve toplumsal (örneğin toplumdan soyutlanma, vb.) sorunlara yol açabilmektedir. Bu kapsamda kurumumuzda erken çocukluk döneminde olan öğrencilerimize eğitim verilirken ailelere de eğitsel ve psikolojik destek sağlanmaktadır. Kurumumuzda erken çocukluk özel eğitimi alanında Küçük Adımlar ve Portage Programları uygulanmaktadır.

Çok Engellilerin Eğitimi

Özel gereksinimli bazı çocuklarımız, birden fazla yetersizliğe sahip olabilmektedir. Bu özellikteki çocuklarımızın temel ve eğitsel gereksinimleri de farklılaşmaktadır. Birden fazla yetersizliğe sahip çocuklarımız kurumumuzda uzman bir ekipçe değerlendirilerek bireysel gereksinimlerine göre uygun bir eğitim programı ve yöntemleri uygulanmaktadır.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre engelli çocuğu olan aileler belirli psikolojik aşamalardan geçmektedir. Bu aşamalarda ailelerin çeşitli kaygı, stres ve depresyon düzeylerine ulaştıkları bilinmektedir. Bu kapsamda kurumumuz ailelerine stres ve kaygıyla başa çıkma, öfke kontrolü vb. çeşitli konularda psikolojik destek ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu kapsamda kurumumuz bünyesinde çeşitli destek grupları oluşturulmaktadır.

Çalışma Becerileri

Öğrencilerin öğrenme konusunda yaşadıkları temel problemlerden biri de nasıl ders çalışacaklarını bilememeleridir. Bu kapsamda kurumumuzda; öğrenim gören öğrencilerin kişisel organizasyon becerilerini, ev ödevi, dinleme becerilerini, not tutma, araştırma ve başvuru becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan çalışma becerileri programı uygulanmaktadır.

Bilişsel Strateji Öğretimi

Öğrencilerin öğrenirken karşılaştıkları sorunları sıralarken, önceliği ” anlamama ” konusuna verdikleri görülmektedir. Buradaki anlamama aslında temel olarak nasıl öğreneceğini bilememe sorunudur. Buradan hareketle iyi bir öğretimin en belirgin özellikleri; öğrenciye nasıl öğreneceğini, nasıl hatırlayacağını ve kendi öğrenmesini etkili olarak nasıl kontrol edip yönlendireceğini öğretmektir denilebilir. öğretmenlerin artık öğretim sürecinde bir rehber konumunda olması gerektiği düşünüldüğünde, öğrencilerin bilgiye ulaşması ve bu bilgileri en doğru bir şekilde öğrenebilmesi için mutlaka öğrenme yollarının onlara öğretilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda öğrencilerimizin özellikle, okuma, okuduğunu anlama, yazma ve matematik alanlarında bilişsel strateji kullanımı yoluyla daha etkin akademik kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla kurumumuzda bilişsel strateji öğretimi de yapılmaktadır. Bu öğretim çoğunlukla öğrenme güçlüğü olan öğrencilerimizde etkili olmaktadır.